Allmänna Villkor

Här kan du läsa Nordiccos försäljningsvillkor och leveransvillkor – ladda ner nordiccos försäljningsvillkor och leveransvillkor som pdf

1.    Användning

1.1  Om inget annat är avtalat skriftligt så gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) för alla avtal som ingås med Nordicco A/S, CVR-nummer 36085118 (”Verksamheten”), försäljning och leverans av produkter och tillhörande tjänster.

2.    Avtalsgrund

2.1  Villkoren utgör tillsammans med Verksamhetens offert och orderbekräftelser den samlade avtalsgrunden för Verksamhetens försäljning och leverans av produkter och tillhörande tjänster till kunden (”Avtalsgrunden”). Kundens inköpsvillkor tryckt på ordrar eller på andra sätt meddelade Verksamheten utgör inte en del av Avtalsgrunden.
2.2  Ändringar av och tillägg till Avtalsgrunden gäller enbart om parterna har avtalat dem skriftligt.

3.    Produkter och tjänster

3.1 Produkter som Verksamheten säljer och levererar till kunden är nya och följer dansk lagstiftning vid leverans.
3.2  Tillhörande tjänster, som Verksamheten säljer och levererar till kunden i samband med leverans av produkter, som installation av Verksamhetens produkter, utförs på ett hantverksmässigt sätt och följer dansk lagstiftning vid leverans.
3.3  De produkter och tillhörande tjänster som Verksamheten säljer och levererar till kunden är avsedda att skapa ett förbättrat
inomhusklimat och lägre energiförbrukning, samt installation och kontroll av sådana produkter och för bruk inom Europeiska unionen. Oavsett eventuella motsägande villkor i Avtalsgrunden har Verksamheten under inga omständigheter ansvar för förlust eller skada som kan hänföras till användning i andra syften eller till användning utanför Europeiska unionen. Kunden ska hålla Verksamheten skadeslös i den utsträckning Verksamheten skulle anses ansvarig för sådan förlust eller skada.

4.      Pris och betalning

4.1  Om inget annat är skriftligt avtalat är alla priser i gällande prislista i danska kronor och exklusive moms.
4.2  Om inget annat är skriftligt avtalat ska kunden betala alla fakturor före avsändelse av produkter och reservdelar.

5.    Försenad betalning

5.1  Om kunden underlåter att betala en faktura för produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster i rätt tid av orsakar som Verksamheten inte ansvarar för, har Verksamheten rätt till ränta på det förfallna beloppet på 1 % per månad från förfallodatum och tills betalning sker.
5.2  Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura för produkter eller tillhörande tjänster senast 14 dagar efter mottagande av skriftlig påminnelse om betalning från Verksamheten har Verksamheten utöver ränta enligt punkt 5.1 rätt att: (i) upphäva försäljningen av de produkter och/eller tillhörande tjänster som förseningen gäller, (ii) upphäva försäljningen av produkter och/eller tillhörande tjänster som ännu inte levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för dessa, och/eller (iii) vidta andra åtgärder på grund av försenad betalning.

6.    Offert, order och orderbekräftelse

6.1  Verksamhetens offert gäller i 14 dagar från det datum offerten är daterad, om inget annat framgår av offerten. Accept av offert som är Verksamheten tillhanda efter acceptfristens utlöpande är inte bindande för Verksamheten, om inte Verksamheten meddelar kunden annat.
6.2  Kunden ska skicka order på produkten eller tillhörande tjänster till Verksamheten skriftligt. En order ska innehålla följande upplysningar för varje beställd produkt, reservdel eller tjänst: (i) Ordernummer, (ii) Artikelnummer, (iii) Artikelbeskrivning, (iv) Mängd, (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) Leveransdatum, (viii) Leveransadress och (ix) Leveransvillkor.
6.3  Verksamheten strävar efter att skicka skriftlig bekräftelse eller avslag på en order på produkter eller tillhörande tjänster till kunden senast 2 arbetsdagar efter mottagande av order. Bekräftelser och avslag på order ska vara skriftliga för att vara bindande för
Verksamheten.
6.4    Kunden kan inte göra förändringar i en lagd order på produkter eller tillhörande tjänster utan skriftligt godkännande från Verksamheten.
6.5  Om Verksamhetens bekräftelse av en order på produkter eller tillhörande tjänster inte stämmer överens med kundens order eller
Avtalsgrunden och kunden inte önskar acceptera de villkor som inte stämmer överens, ska kunden meddela detta skriftligt till
Verksamheten senast 2 dagar efter mottagande av orderbekräftelsen. I motsatt fall är kunden bunden av orderbekräftelsen.

7.    Leverans

7.1  Om inget annat är skriftligt avtalat så levererar Verksamheten alla sålda produkter fritt fabrik, Danmark. 
7.2  Verksamheten levererar alla sålda produkter och tillhörande tjänster till den tid som framgår av Verksamhetens orderbekräftelse. Verksamheten har rätt att leverera före den avtalade leveranstiden, om parterna inte har avtalat annat.
7.3    Kunden ska undersöka alla produkter och tillhörande tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden önskar åberopa ska den omedelbart meddelas skriftligt till Verksamheten. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte omedelbart meddelas skriftligt till Verksamheten kan den inte göras gällande senare.

8.      Försenad leverang

8.1  Om Verksamheten förväntar en försening i leverans av produkter eller tillhörande tjänster, informerar Verksamheten kunden om detta och upplyser samtidigt om orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.
8.2  Om Verksamheten underlåter att leverera produkter eller tillhörande tjänster senast 60 dagar efter den avtalade leveranstiden av
orsaker som kunden är utan ansvar för, kan kunden via ett skriftligt meddelande till Verksamheten upphäva den eller de ordrar som
berörs av förseningen. Kunden har inga andra rättigheter i samband med en försenad leverans.

9.      Garanti

9.1    Verksamheten garanterar att produkter och tillhörande tjänster är fria från väsentliga fel och brister i design, material och utförande i 24 månader efter leverans. För delar som byts ut under garantin utgör garantiperioden 12 månader från utbyte, dock maximalt 24 månader från ursprunglig leverans.
9.2  Verksamhetens garanti omfattar inte fel eller brister som beror på: (i) allmänt slitage, (ii) lagring, installation (om inte denna gjorts och fakturerats av Verksamheten), användning eller underhåll i strid med Verksamhetens instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller förändringar utförda av andra än Verksamheten, och (iv) andra förhållanden som Verksamheten är utan ansvar för.
9.3  Om kunden upptäcker ett fel eller en brist under garantiperioden som kunden önskar åberopa ska detta omedelbart meddelas skriftligt till Verksamheten. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte omedelbart meddelas skriftligt till Verksamheten kan den inte göras gällande senare. Kunden ska ge Verksamheten de upplysningar om ett meddelat fel eller brist som Verksamheten ber om.
9.4  Inom rimlig tid efter det att Verksamheten har mottagit meddelande från kunden om fel eller brist och undersökt kravet, meddelar Verksamheten kunden om felet eller bristen omfattas av garantin. Kunden ska på uppmaning skicka defekta delar till Verksamheten. Kunden bär kostnad och risk för delar under transport till Verksamheten. Verksamheten bär kostnad och risk för delar under transport till kunden, om fel eller brist omfattas av garantin.
9.5  Inom rimlig tid efter det att Verksamheten har meddelat kunden enligt punkt 9.4 om att ett fel eller en brist omfattas av garantin, åtgärdar Verksamheten felet eller bristen genom att skicka delar till kunden så att kunden själv ska kunna byta ut eller reparera felet eller bristen.
9.6  Om Verksamheten underlåter att åtgärda ett fel eller en brist som omfattas av garantin inom rimlig tid efter de att Verksamheten har meddelat kunden enligt punkt 9.4 av orsaker som kunden är utan ansvar för, och felet eller bristen inte är åtgärdat inom en rimlig frist på minst 90 dagar, kan kunden genom ett skriftligt meddelande till Verksamheten upphäva den eller de ordrar som berörs av felet eller bristen. Kunden har inga andra rättigheter i samband med fel eller brister på produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster än de som uttryckligen framgår av punkt 9.

10.    Ansvar

10.1  Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och underlåtenheter enligt gällande lagstiftning, med de begränsningar som följer av Avtalsgrunden.
10.2  Kunden är ansvarig för att göra sig bekant med och följa alla manualer, riktlinjer och processer som gäller för och följer med de
produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som Verksamheten levererar till eller utför åt kunden. Kunden har även ansvar för att se till att alla berörda medarbetare eller personer som kunden har instruktionsbefogenhet över gör sig bekanta med och efterlever sådana manualer, riktlinjer och processer under installation samt innan och efter det att produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster tas i bruk.
10.3  Verksamheten är ansvarig för produktansvar med hänsyn till levererade produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster i den
utsträckning ett sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning. Kunden ska hålla Verksamheten skadeslös i den utsträckning
Verksamheten anses ha produktansvar utöver detta.
10.4  Oavsett eventuella motsägande villkor i Avtalsgrunden kan Verksamhetens ansvar gentemot kunden totalt inte överstiga 1 000 000 DKK. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Verksamheten har handlat med uppsåt eller grovt oaktsamt.
10.5    Oavsett eventuella motsägande villkor i Avtalsgrunden är Verksamheten inte ansvarig gentemot kunden för indirekta förluster, häribland förlust av produktion, försäljning, intäkter, tid eller goodwill, om detta inte orsakats uppsåtligt eller av grov oaktsamhet.
10.6  Oavsett eventuella motsägande villkor i Avtalsgrunden är Verksamheten inte ansvarig gentemot kunden för bristande uppfyllelse av åtaganden som beror på force majeure. Ansvarsfriheten består så länge force majeure består. Som force majeure avses förhållanden som står utanför Verksamhetens kontroll, och som Verksamheten inte borde ha förutsett vid avtalets ingående. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terrorism, brand, översvämning, skadegörelse och arbetstvister.

11.    Immateriella rättigheter

11.1 Den fullständiga äganderätten till alla immateriella rättigheter som rör produkter och tillhörande tjänster, häribland patent, design, varumärken och upphovsrätt tillhör Verksamheten.
11.2  Om levererade produkter kränker tredje parts immateriella rättigheter ska Verksamheten för egen räkning: (i) säkra kundens rätt att fortsätta använda de kränkande produkterna, (ii) förändra de kränkande produkterna så att de inte längre kränker, eller (iii) ersätta de kränkande produkterna eller reservdelarna med sådana som inte kränker, eller (iv) köpa tillbaka de kränkande produkterna till ursprungligt nettoköppris med avdrag på 25 % per år sedan leverans. Kunden har inga andra rättigheter i samband med produkters eller tillhörande tjänsters kränkning av tredje parts immateriella rättigheter.

12.    Sekretess

12.1    Kunden får inte föra vidare, eller använda eller ge andra möjlighet att använda Verksamhetens företagshemligheter eller andra
upplysningar oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.
12.2  Kunden får inte på otillbörligt vis skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller förfogande över Verksamhetens
sekretessbelagda information enligt beskrivning i punkt 12.1. Kunden ska hantera och förvara informationen ansvarsfullt, för att undvika att den oavsiktligt kommer till någon annans kännedom.
12.3  Kundens förpliktelser enligt punkt 12.1–12.2 gäller under parternas handel med varandra och utan tidsbegränsning efter denna handels upphörande, oavsett orsak till upphörande.

13.    Domstol och tillämplig lag

13.1   Parternas handel med varandra ska i alla hänseenden ske i enlighet med dansk rätt.
13.2    Eventuella tvister som uppstår i samband med parternas handel med varandra ska avgöras vid Sjö- och handelsrätten i Köpenhamn.

Det var Nordiccos försäljningsvillkor och leveransvillkor – kontakta oss här om du har några frågor.