NORDICCOs Salgs- & Leveringsbetingelser

Her kan du læse Nordiccos salgs- og leveringsbetingelser – hent nordiccos salgs- og leveringsbetingelser som pdf

1.      Anvendelse

1.1    Med mindre andet er skriftligt aftalt, så gælder disse salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) for alle aftaler indgået med hensyn til Nordicco A/S, CVR-num­mer 36085118, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og til­knyttede ydelser.

2.      Aftalegrundlag

2.1    Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2    Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.      Produkter og ydelser

3.1    Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
3.2    Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter såsom installation af Virksomhedens produkter, udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.
3.3    De produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til at skabe forbedret indeklima og lavere energiforbrug, samt installation og kontrol med sådanne produkter og til brug i den Europæiske Union. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for den Europæiske Union. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.      Pris og betaling

4.1  Med mindre andet er skriftligt aftalt, så er alle priser i henhold til gældende prisliste i danske kroner og eksklusive moms.
4.2  Med mindre andet er skriftligt aftalt, så skal kunden betale alle fakturaer før afsendelse af produkter og reservedele. 

5.      Forsinket betaling

5.1    Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
5.2    Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.      Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1    Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
6.2    Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
6.3    Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
6.4    Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
6.5    Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.      Levering

7.1    Med mindre andet er skriftligt aftalt, så leverer Virksomheden alle solgte produkter Ab fabrik, Danmark.
7.2    Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
7.3    Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8.      Forsinket levering

8.1    Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
8.2    Hvis Virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 60 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ved afgivelse af skriftligt meddelelse til virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.      Garanti

9.1    Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.
9.2    Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation (med mindre denne er foretaget og faktureret af Virksomheden), brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
9.3    Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
9.4    Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
9.5    Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
9.6    Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 90 dage, kan kunden ved afgivelse af skriftlig meddelelse til Virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.      Ansvar

10.1    Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
10.2    Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
10.3    Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke samlet overstige kr. 1.000.000. Ansvarsbegræns- ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
10.4    Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
10.5    Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.      Immaterielle rettigheder

11.1    Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
11.2    Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, eller (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12.      Northern Sky – Licensvilkår

12.3    Hvis kunden i forbindelse med ordreafgivelse (eller efterfølgende) tegner abonnement til Virksomhedens browserbaserede softwareværktøj/styresystem, Northern Sky, gælder licensvilkårene i dette pkt. 12 som supplement til Betingelserne i øvrigt.
12.2    Ved kundens oprettelse af hver Northern Sky-bruger accepterer kunden, at Virksomheden må sende kunden (og kundens brugere) meddelelser for at lette aktiveringen og registreringen af Northern Sky og for at levere markedsføring, generelle nyhedsbreve og øvrige servicemeddelelser med henblik på at give kunden oplysninger om styresystemet, Virksomhedens produkter og tjenester og herunder nye produkter og softwareløsninger.  
12.3    Licensen til Northern Sky er fortløbende og bliver automatisk fornyet hvert kvartal, medmindre den opsiges skriftligt af kunden eller Virksomheden ikke senere end 30 kalenderdage før udløbet af et kvartal. Opsigelse skal ske skriftligt via invoice@nordicco.eu.
12.4    Licensen til Northern Sky kan betales forud i en aftalt periode. Såfremt kunden ønsker at opsige en forudbetalt licensperiode, er kunden ikke berettiget til refusion, godtgørelse eller anden tilbagebetaling vedrørende den resterende del af licensperioden.
12.5    Kvartalsvis fornyelse af licensen er betinget af betaling af det på tidspunktet gældende licensgebyr. Virksomheden forbeholder sig retten til at justere licensgebyret med hensyn til fremtidige kvartaler, forudsat at enhver forhøjelse af licensgebyret meddeles kunden via den til kundens Northern Sky-konto registrerede e-mail senest 2 måneder før påbegyndelsen af et kvartal. Licensgebyret skal, medmindre andet er aftalt, betales senest første hverdag i hvert kvartal, hvor Nordic Sky-licensen er i kraft.
12.6    Virksomheden er til enhver tid berettiget til at opsige en licens med umiddelbar virkning, mod at der sker forholdsmæssig tilbagebetaling af licensgebyret i forhold til licensperiodens resterende løbetid.
12.7    Inden første brug af Northern Sky skal hver af kundens brugere registrere sig. Til brug for kontrol af brugerens identitet skal Virksomheden bruge brugerens e-mailadresse og navn. Herudover opretter brugeren en personlig adgangskode, som benyttes til at tilgå brugerens personlige konto i Northern Sky. Northern Sky-kontoen er personlig og må ikke overdrages. Brugerens adgang til Northern Sky er betinget af, at brugeren accepterer de til enhver tid gældende licensvilkår for Northern Skys licensvilkår.
12.8    Kunden kan via Northern Sky-kontoen tilgå og styre de af Virksomhedens produkter, som kunden har tilknyttet kontoen.
12.9    Kunden giver ved aftalens indgåelse Virksomheden ret til adgang til de af kundens produkter, der er tilknyttet kontoen, for fejlsøgning, support og anden overvågning.
12.10    Kunden og hver bruger forpligter sig til (i) ikke at tillade tredjepart at tilgå en personlig Northern Sky-konto, (ii) at holde Northern Sky-kontoen opdateret, (iii) at behandle adgangsdata fortroligt og sikre data mod adgang af uautoriserede tredjeparter og (iv) omgående at informere Virksomheden om tab af eller uautoriseret brug af adgangsdata eller en Northern Sky-konto. 
12.11    Northern Sky stilles til rådighed for kunden og enhver af kundens brugere på en “as is”-basis. Virksomheden afgiver ingen garantier eller indeståelser af nogen art vedrørende Northern Sky eller dennes egnethed eller funktionsduelighed, medmindre andet er angivet. Virksomheden garanterer ikke, at Northern Sky er tilgængelig uden afbrydelser, eller at den ikke midlertidigt er påvirket i dens funktionalitet. Northern Sky er ikke omfattet af garantien i pkt. 9.1, og en fejl eller mangel ved Northern Sky, herunder dens opkobling til et eller flere produkter, indebærer ikke, at der foreligger en fejl eller mangel ved det eller de af kundens produkter, som er tilknyttet kundens Northern Sky-konto. 
12.12    Efter udløbet af en licensperiode spærres eller slettes samtlige kundens Northern Sky-brugerkonti. Kunden har herefter ikke længere mulighed for at bruge eller tilgå data fra kundens Northern Sky-konti. 
12.13    Virksomheden har efter eget skøn til enhver tid ret til at ændre og/eller supplere licensen samt disse licensvilkår med fremtidig virkning med henblik på videreudvikling af Northern Sky og af sikkerhedsårsager, i det omfang dette ikke stiller kunden betragteligt dårligere, end hvad der var kundens forudsætninger på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Virksomheden vil pr. e-mail, via Northern Sky eller på Virksomhedens hjemmeside rettidigt informere kunden og kundens brugere om eventuelle ændringer og/eller suppleringer af Northern Sky, en licens eller af nærværende licensvilkår.  
12.14    I forbindelse med kundens brug af Northern Sky behandler og opbevarer Virksomheden personlige og ikke-personlige data vedrørende kunden, kundens brugere og kundens produkter. Både under og efter enhver licensperiode er Virksomheden berettiget til at bruge, og kunden giver samtykke til at Virksomheden lagrer, opbevarer, behandler og bruger, alle anonymiserede resultater og data, der er afledt af kundens brug af Northern Sky, herunder med henblik på at forbedre Virksomhedens produkter og tjenester (inklusive Northern Sky), til brug for aggregeret statistisk analyse, teknisk support og andre virksomhedsmæssige formål. Der henvises i øvrigt til Virksomhedens persondatapolitik, der er tilgængelig her: https://nordicco.eu/cookie-og-privatlivspolitik/    

13.     Fortrolighed

13.1    Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2    Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3    Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14.     Gældende ret og værneting

14.1    Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
14.2    Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Det var Nordiccos salgs- og leveringsbetingelser – kontakt os her ved spørgsmål.

 

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner